Posted in master, OUM, peguam, peguamsyarie, pentadbiran undang-undang islam di malaysia, syariah, Uncategorized

Polemik Isu Anak Tak Sah Taraf

 1. PENGENALAN

Penggubalan undang-undang keluarga Islam oleh setiap negeri di Malaysia adalah antara lain bertujuan bagi memelihara kesucian institusi perkahwinan dan umat Islam di negara ini. Sebagai contoh prosedur kebenaran berkahwin, prosedur berpoligami, pembubaran perkahwinan dan penalti bagi yang melanggar peruntukan-peruntukan di dalam undang-undang tersebut.

Baru-baru ini negara kita digemparkan dengan keputusan Mahkamah Rayuan pada Julai 2017 yang membenarkan permohonan anak tidak sah taraf untuk dibinkan atau dibintikan kepada bapa biologinya yang mana kanak-kanak tersebut dilahirkan selepas 5 bulan 24 hari (atau 5 bulan 27 hari menurut kalendar Qamariah) selepas ibu bapanya bernikah. Ini secara jelas menjadikan keputusan tersebut adalah tidak selari dengan keputusan majlis Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia berkaitan dengan anak tak sah taraf dengan menyatakan fatwa tersebut adalah tidak mempunyai kuasa undang-undang. Keputusan ini telah menjadi polemik dalam kalangan masyarakat termasuklah golongan akademik dan pengamal undang-undang. Namun setakat status terkini, keputusan kes ini telah dirayu oleh kerajaan persekutuan melalui peguam negara ke Mahkamah Persekutuan dan masih dalam prosiding.

Polemik dalam isu anak tak sah taraf ini bukanlah satu isu baru dalam negara kita. Malah perkara ini juga telah wujud sejak zaman jahiliah yang mana berkaitan dengan anak-anak hasil zina. Islam telah mendepani isu ini secara duniawi dan ukhrawi melalui wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah S.A.W. Sebelum ini disebut sebagai ‘Anak Zina’, kemudian dilunakkan panggilan dengan ‘Anak Luar Nikah’ dan seterusnya dilunakkan sebagai ‘Anak Tak Sah Taraf’. Apa juga gelaran yang diberikan, ia adalah golongan yang sama namun dilihat dari perspektif atau persekitaran yang berbeza.

Tugasan ini adalah bertujuan bagi menganalisis polemik yang berlaku dalam masyarakat berkenaan dengan isu ini dari sudut undang-undang khususnya undang-undang Islam yang berkuatkuasa di Malaysia selain daripada turut mengenalpasti bidangkuasa mahkamah syariah dalam isu anak tak sah taraf.

Perbincangan ini dibahagikan kepada lima bahagian iaitu pengenalan yang menjelaskan secara ringkas namun padat berkenaan dengan anak tak sah rataf dan statistik kepada keberadaan anak tak sah taraf tersebut saban tahun selain daripada menyatakan objektif kepada tugasan ini. Bahagian kedua pula berkenaan dengan kedudukan anak tak sah taraf menurut hukum syara’ antaranya melalui pandangan mazhab dan fuqaha’ serta melalui pandangan Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan. Bahagian ketiga adalah berkaitan dengan peranan dan bidangkuasa mahkamah syariah bersangkutan dengan isu anak tak sah taraf antara lain dari sudut perwalian, pewarisan dan nasab keturunan. Bahagian keempat akan membincangkan berkenaan dengan cadangan dalam mengharmonikan isu anak tak sah taraf dengan masyarakat Malaysia yang terdiri dari pelbagai bidang dan disiplin ilmu malah sehingga ke masyarakat awam. Bahagian terakhir dalam perbincangan ini adalah rumusan dan kesimpulan secara keseluruhan berkenaan dengan anak tak sah taraf serta perkaitan menurut undang-undang Islam yang terpakai di Malaysia dan kesan kepada undang-undang tersebut.

 1. KONSEP ANAK TAK SAH TARAF

2.1       HUKUM SYARA’

Mengikut syariat Islam, konsep sah taraf merujuk kepada perakuan yang diperolehi oleh anak berkenaan sebagai anak yang sah kepada bapa berkenaan.  (Ismail, 2013) Anak tak sah taraf disebut sebagai walad al-zina yang bermaksud anak zina atau anak luar nikah. Zina dari sudut istilah ialah antaranya bererti seseorang lelaki menyetubuhi seorang perempuan pada qubul (qubul bukan dimaksudkan persetubuhan di dalam dubur pada lelaki atau perempuan. Perbuatan ini tidak dinamakan zina di sisi Imam Abu Hanifah tetapi zina di sisi Muhammad dan Abu Yusuf, ulama Syafi’i, Hanbali dan Maliki), bukan yang dimiliki dan syubhah. Seseorang anak dihukumkan sebagai anak zina jika kelahirannya melalui persetubuhan tanpa pernikahan yang sah dan dinasabkan kepada ibunya bukan kepada lelaki yang menyetubuhi ibunya. (Ahmad & Md. Dahlan, 2016)

Para fuqaha bersepakat bahawa seseorang anak hanya boleh dinasabkan kepada lelaki dan perempuan yang melakukan persetubuhan, jika perkahwinan mereka sah di sisi hukum syarak, pemilikan atau syubhah. Sekiranya anak tersebut dilahirkan melalui perzinaan, maka anak itu tidak boleh dinasabkan kepada penzina lelaki dan tidak boleh mewarisi hartanya. Oleh itu, kesahtarafan seseorang anak merujuk perkahwinan yang sah antara kedua-dua ibu bapanya. Rasulullah S.A.W bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim  di dalam Sahih Muslim bab al-Waladu lil firash kitab al-Radha’ yang bermaksud:

‘Anak adalah hak pemilik hamparan (al-firash) sedangkan orang orang yang berzina (al-‘ahir) haknya adalah batu’

Menurut al-Nawawi, lilwalid lilfirash bermaksud seseorang lelaki yang mempunyai isteri atau hamba perempuan yang dimilik akan menjadi firash  baginya jika lahir anak dalam jangka masa enam bulan dari waktu persetubuhan, maka lelaki tersebut akan menjadi bapa kepada anak tersebut dan kedua-duanya berhak mewarisi mengikut hukum perwarisan.

Imam Maliki dan Syafi’i serta ulama lain mensyaratkan bahawa anak akan dinasabkan kepada lelaki yang menyetubuhi seseorang isteri atau hamba perempuan yang dimiliki dan menjadi firash dari waktu persetubuhan.

Manakala Abu Hanifah pula tidak mensyaratkan dari waktu persetubuhan melainkan

memadai dengan adanya akad. Kalimah al-‘Aahir bermaksud “penzina”, manakala al-hijr bermaksud “menyekat seseorang anak daripada memanggilnya”. Menurut al-Qurtubi, kedua-dua perkataan tersebut bermaksud merejam dengan batu kepada penzina yang muhsan.

Menurut hukum syarak, kelahiran seseorang anak sama ada secara sah taraf atau tidak sah taraf dinasabkan kepada ibunya. Pensabitan nasab seseorang anak kepada bapanya hendaklah dilihat sama ada sesuatu perkahwinan itu sah, fasid atau syubhah. Oleh itu, seseorang anak boleh dinasabkan kepada bapanya berdasarkan tiga kaedah, iaitu:-

 1. firash (hamparan);
 2. bayyinah (keterangan); dan
 3. iqrar (pengakuan).

Kaedah Hamparan (firash)

Firash ialah perempuan yang dijadikan hamparan lelaki dan bersedap-sedapan dengannya. Firash juga merujuk seorang wanita yang ditentukan untuk melahirkan anak bagi individu tertentu. Firash terbahagi kepada tiga bahagian, iaitu:-

 1. firash isteri;
 2. firash hamba perempuan; dan
 3. shibhu al-firash.

Firash Isteri

Menurut fuqaha, seseorang isteri yang melahirkan anak melalui perkahwinan yang sah atau fasid hendaklah dinasabkan kepada suaminya. Pandangan fuqaha adalah berdasarkan hadis yang bermaksud “Seorang anak adalah milik tuan firash”. Sekiranya berlaku perceraian bagi perkahwinan fasid sebelum tamat tempoh hamil maksimum dari tarikh perceraian dan genap enam bulan atau lebih dari waktu persetubuhan hendaklah dinasabkan kepada lelaki tersebut. Pensabitan nasab secara firash ini hendaklah memenuhi tiga syarat, iaitu:-

 1. Suami mampu menghamilkan isterinya setelah baligh menurut mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi’i atau hampir baligh (murahiq) menurut mazhab Hanbali. Suami juga mempunyai alat kelamin yang sempurna, tidak cacat dan berupaya menyetubuhi isterinya.
 2. Suami dan isteri mempunyai keadaan tertentu yang membolehkan mereka bersetubuh selepas diakadkan.
 3. Anak tersebut dilahirkan selepas enam bulan dari tarikh akad menurut mazhab Hanafi dan jumhur ulama mensyaratkan anak tersebut lahir setelah mencapai usia enam bulan dari waktu bersetubuh.

Firash Hamba Perempuan

Menurut mazhab Hanafi, firash hamba tidak boleh dinasabkan, kecuali ada pengakuan tuannya bahawa anak tersebut ialah anaknya. Jika tuannya menafikan, maka anak tersebut tidak boleh dinasabkan kepadanya. Menurut jumhur ulama, selain Hanafi, seorang hamba perempuan akan menjadi firash kepada tuannya apabila tuannya mengaku telah menyetubuhi hambanya itu. Hadis Rasulullah SAW di dalam Fath al-Bari Syarah Sahih al-Bukhari kitab al-Buyu’ dalam bab Syira’ al-Mamluk min al-Harabiyy wa Hibatihi wa ‘Itaqihi yang bermaksud:

“Saad bin Abi Waqqas telah bertelingkah dengan Abd. bin Zamaah tentang seorang budak. Saad berkata, “Wahai Rasulullah, budak ini ialah anak kepada saudaraku, Utbah bin Abi Waqqas yang mengaku kepadaku bahawa budak itu ialah anaknya. Cuba kamu lihat persamaannya.” Kata Abd. bin Zamaah pula, “Budak ini ialah saudaraku wahai Rasulullah, dia dilahirkan oleh hamba perempuan bapaku.” Rasulullah melihat wajahnya dan mendapati sangat mirip dengan Utbah. Baginda bersabda, “Dia ialah hak kamu wahai Abd., seorang anak adalah bagi tuan firash. Wahai Sawdah binti Zamaah hendaklah kamu berhijab daripadanya.” Kata Aishah, “Dia (budak itu) tidak pernah melihat Sawdah langsung.”

Oleh itu, anak yang dilahirkan selepas enam bulan atau lebih, anak tersebut dinasabkan kepada tuannya walaupun dinafikannya. Sekiranya hamba perempuan telah suci rahimnya daripada benih tuannya, anak yang lahir selepas enam bulan atau lebih dari waktu istibra (pembersihan rahim) tidak boleh dinasabkan kepada tuannya.

 Shibhu al-Firash

 Shibhu al-firash ialah sabitan nasab melalui persetubuhan syubhah yang terbahagi kepada tiga jenis, iaitu:-

 1. Syubhah milik seperti bapa menyetubuhi hamba perempuan anaknya kerana beranggapan hamba itu halal baginya;
 2. Syubhah pada akad seperti suami telah menyetubuhi isterinya, namun mendapati isterinya ialah saudara perempuan sesusuannya yang haram dikahwini; dan
 3. Syubah dalam perbuatan seperti seorang lelaki telah menyetubuhi seorang perempuan yang disangka isterinya tetapi perempuan itu bukan isterinya. (Muhammad & Ibnu, 1386H)

Oleh itu, seseorang anak lahir setelah genap usia enam bulan atau lebih daripada persetubuhan syubhah, maka anak itu dinasabkan kepada lelaki yang menyetubuhi ibunya. Sekiranya seseorang anak lahir sebelum genap usia enam bulan dari tarikh persetubuhan syubhah, maka anak itu tidak boleh dinasabkan kepada lelaki yang menyetubuhi ibunya, kecuali lelaki tersebut mendakwa anak itu daripada benihnya.

Kaedah Keterangan (Bayyinah)

 Bayyinah ialah keterangan yang melibatkan orang yang didakwa bersama-sama pihak lain. Ulama berbeza pendapat tentang bilangan saksi untuk memberikan keterangan. Menurut Imam Maliki, hanya dua orang saksi lelaki sahaja. Menurut Abu Hanifah dan Muhammad, dua orang saksi lelaki atau seorang saksi lelaki bersama-sama dua orang saksi perempuan. Menurut Imam Shafi’i, Imam Hanbali dan Abu Yusuf, kesaksian semua ahli waris sama ada lelaki atau perempuan dibuat berdasarkan khabar yang didengar (tasamu’), iaitu berita yang tersebar luas dan masyhur dalam kalangan orang ramai. Para ulama empat mazhab sepakat mengatakan nasab boleh disabitkan dengan kesaksian berdasarkan berita yang didengar. Abu Hanifah berpendapat tasamu’ ialah berita yang didengar dengan bilangan mutawatir agar dapat diyakini. Menurut Abu Yusuf dan Muhammad, saksi hendaklah mendengar berita yang disaksikan oleh dua orang lelaki atau seorang lelaki bersama-sama dua orang perempuan yang adil. Menurut Maliki, berita itu hendaklah didengar daripada bilangan yang dapat ditentukan kadarnya dan tersebar luas dalam kalangan orang ramai yang adil atau tidak dengan disyaratkan supaya saksi berkata, “kami mendengar sedemikian”. Menurut Imam Shafi’i yang paling rajih, saksi tersebut hendaklah mendengar daripada bilangan yang ramai dan diyakini bahawa mereka tidak berpakat melakukan pendustaan. Pendengaran itu hendaklah memberikan keyakinan atau hampir yakin (al-Zann al-Qawiy) dan saksi berkata “Aku menyaksikan bahawa dia ialah kepunyaannya atau anaknya”.

Kesaksian juga boleh berdasarkan kesan persamaan atau perbezaan (qiyafah). Qiyafah ialah kemahiran suatu golongan bangsa Arab yang dikenali sebagai al-Qafah untuk mengecam keturunan seseorang berdasarkan ciri fizikal seperti kesan tapak kaki, wajah, perwatakan, dan sebagainya. Jumhur ulama (Imam Malik, Imam Shafi’i, Imam Ahmad, Abu Thawr dan Al-Auza’ie) berpendapat qiyafah boleh digunakan untuk menentukan nasab seseorang anak. Pandangan mereka bersandarkan hadis Rasulullah SAW di dalam Sahih Bukhari Bab al-Waladu lil Firash kitab al-Faraid bermaksud:

“Rasulullah SAW telah masuk menemuiku dalam keadaan gembira, wajahnya berseri-seri, baginda terus bersabda, “Tidakkah kamu ketahui bahawa sebentar tadi Mujazziz telah melihat Zaid bin Harithah dan Usamah bin Zaid lalu dia berkata, ‘Sesungguhnya sebahagian tapak kaki ini adalah kepunyaan orang yang sama (keturunan)’”.

Imam Shafi’i mensyaratkan qiyafah boleh diterima sekurang-kurangnya oleh dua orang qaif. Menurut Imam Malik pula, terdapat dua riwayat yang berkait dengan pandangannya, iaitu pertama, menyamai pendapat Imam Shafii dan kedua, memadai seorang qaif sahaja. Selaras dengan perkembangan sains dan teknologi, satu kaedah baru ditemui iaitu Asid Deoksiribonukleik (DNA) sebagai ujian klinikal yang digunakan untuk mengenal pasti keturunan. Tamadun Islam mengiktiraf penggunaan sains dan teknologi kerana mampu menyelesaikan masalah manusia. Pihak yang mempunyai kerjaya dalam bidang ini dianggap pakar kerana pandangan mereka diterima dan diiktiraf oleh mahkamah sebagai al-bayyinah.

Kaedah Pengakuan (Iqrar)

Jika pengakuan nasab dilakukan oleh pengaku sendiri seperti seseorang bapa mengaku bahawa seseorang anak itu ialah anaknya atau seseorang anak mengaku bahawa seseorang itu ialah bapanya. Seseorang bapa yang mengaku bahawa seseorang anak itu ialah anaknya hendaklah memenuhi syarat berikut:-

 1. Seseorang yang diakui sebagai anak itu tidak diketahui nasabnya. Hal ini bererti anak itu tidak mempunyai bapa selain orang yang membuat pengakuan.
 2. Pengakuan itu munasabah dari segi fakta. Misalnya, terdapat jurang perbezaan umur yang munasabah yang menunjukkan antara mereka ada pertalian keluarga.
 3. Pengakuan itu hendaklah diterima oleh orang yang diakui sebagai anak, jika dia telah baligh. Jika belum baligh atau gila, maka pengakuannya tidak diperlukan.
 4. Pengakuan itu tidak melibatkan orang lain. Misalnya pengakuan isteri atau bekas isteri (dalam iddah) bahawa seseorang itu sebagai anaknya, maka pengakuannya hendaklah ditolak kecuali diakui oleh suaminya atau disokong oleh keterangan lain. Keterangan seseorang wanita tidak cukup untuk menasabkan anak kepada suaminya.

Jika pengakuan nasab dibuat oleh orang lain seperti seseorang telah mengaku bahawa individu lain ialah saudara kandungnya yang membuktikan bahawa seorang itu ialah anak bapanya. Pengakuan seperti ini sah jika memenuhi tiga syarat, iaitu syarat (1), (2) dan (3), serta ditambah satu syarat lagi, iaitu pengakuan tersebut mestilah disokong oleh keterangan lain atau diperakukan oleh orang yang terlibat dengan pengakuan ini. Sekiranya tidak ada keterangan lain yang dapat dibuktikan atau orang yang terlibat tidak mengesahkannya, maka pengakuan tersebut akan hanya melibatkan diri pengaku sahaja. Imam Shafi’i, Imam Hanbali dan Abu Yusuf mensyaratkan pengakuan itu hendaklah diperakukan oleh ahli waris sama ada lelaki atau perempuan. (Al-Syarbini, 1371H)

2.2       PANDANGAN JAWATANKUASA FATWA KEBANGSAAN

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam berhubung dengan kedudukan anak tak sah taraf ini yang diadakan pada 1981 membuat keputusan seperti berikut:-

“ Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam kali ke 1 yang bersidang pada 28-29 Januari 1981 telah membincangkan penamaan Anak Tak Sah Taraf (Anak Luar Nikah). Muzakarah telah memutuskan bahawa anak zina atau anak luar nikah (anak tak sah taraf) samada diikuti dengan perkahwinan kedua pasangan ibu bapanya atau tidak hendaklah dibin atau dibintikan kepada Abdullah.”

Berdasarkan kepada muzakarah tersebut, 8 negeri iaitu Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Johor, Melaka, Sarawak, Negeri Sembilan, Terengganu, Selangor dan Pulau Pinang telah mengadaptasikan dan telah memperjelaskan lagi intipati keputusan itu dalam fatwa di negeri masing-masing walaupun dengan menggunakan pelbagai perkataan (sighah) yang berbeza. Malah lima daripada negeri-negeri tersebut, iaitu Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Melaka, Negeri Sembilan, Terengganu dan Selangor telah mewartakan fatwa berkenaan.

Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan yang bermuzakarah pada 10 Jun 2003 bersetuju mendefinisikan anak tak sah taraf seperti berikut:-

 1. Anak yang dilahirkan di luar nikah sama ada akibat zina atau rogol dan dia bukan daripada persetubuhan syubhah.
 2. Anak dilahirkan kurang dari 6 bulan 2 lahzah (saat) mengikut taqwim qamariah daripada tarikh akad nikah.

Walau bagaimanapun, Jawatankuasa Fatwa berkenaan dalam mesyuaratnya pada 27 Julai 2004 telah mengubah ayat “daripada tarikh akad nikah” dihujung parenggan dua menjadi “daripada tarikh tamkin” (setubuh) dengan tujuan untuk memperjelaskan lagi bahawa tempoh 6 bulan 2 saat (lahzah) yang dimaksudkan dalam fatwa sebelumnya tidak bermula pada waktu akad nikah dilakukan tetapi sebaliknya bermula pada ketika terbuka kemungkinan berlaku persetubuhan antara suami isteri berkenaan. Sebagai contoh, perkahwinan berlaku antara wanita tempatan dan lelaki negara lain melalui wakil atau persidangan video, maka masa 6 bulan 2 lahzah itu tidak akan dikira bermula dari tarikh itu tetapi sebaliknya bermula dari tarikh mula-mula lelaki berkenaan sampai di Malaysia. Kerana pada waktu itu barulah persetubuhan mungkin berlaku. (Ismail, 2013)

Terdapat garis panduan penamaann dan kedudkan anak tak sah taraf dari segi hukum syara’ yang dikeluarkan oleh  Muzakarah Jawatankuasa Fatwa MKI Kali ke-44 pada 25 Jun 1998 yang dijadikan asas rujukan berkaitan dengan penamaan anak tak sah taraf. Antara lain pada para bahagian penamaan di dalam fatwa tersebut menyatakan bahawa jika seorang perempuan melayu Islam bersekedudukan tanpa nikah samada dengan lelaki Islam atau lelaki bukan Islam dan melahirkan anak, maka anak itu hendaklah dibin atau dibintikan Abdulah atau lain-lain nama ‘Asma al-Husna’ berpangkalkan Abdul.

Pandangan ini kemudiannya telah diterima oleh negeri untuk diwartakan dan seterusnya menjadi fatwa rasmi di negeri masing-masing walaupun terdapat beberapa perbezaan dari segi perkataan namun secara umum, tempoh tersebut adalah sama. Terkini pada 1 Ogos 2017 Mufti Wilayah Persekutuan telah menyatakan bahawa haram menasbakan dengan bin/ binti anak tak sah taraf kepada bapa biologinya.

 1. PERANAN DAN BIDANGKUASA MAHKAMAH SYARIAH BERKAITAN ANAK TAK SAH TARAF

Bagi melihat kedudukan anak tak sah taraf dalam kerangka peranan dan bidangkuasa di mahkamah syariah, undang-undang di peringkat negeri perlulah diteliti memandangkan bidangkuasa mahkamah syariah adalah tertakluk di bawah kerajaan negeri masing-masing. Model undang-undang peringkat Negeri Selangor digunakan dalam tugasan ini memandangkan Selangor adalah negeri yang dihadapan dalam pindaan dan pemerkasaan undang-undang syariah. Antara dua enakmen yang penting yang dirujuk ialah Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003 dan Enakmen Jenayah Syariah Negeri Selangor. Walaubagaimanpun penelitian dalam tugasan ini diberikan secara lebih terperinci di dalam enakmen undang-undang keluarga memandangkan peruntukan ini adalah antara lain menjelaskan berkenaan dengan penasaban anak tak sah taraf, nafkah anak tak sah taraf dan hak hadhanah bagi anak tak sah taraf. Manakala peruntukan di dalam enakmen jenayah adalah berkenaan dengan hukuman kepada ke arah kewujudan anak tak sah taraf antara lain melalui sumbang mahram, zina dan persetubuhan luar nikah. (Mat Rashid & Abdul Hamid, 2014)

Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003

Tafsiran Anak Tak Sah Taraf

Seksyen 2 memberikan tafsiran bahawa anak tak sah taraf merujuk kepada anak yang dilahirkan di luar nikah dan bukan anak dari persetubuhan syubhah. Peruntukan ini tidak mencakupi anak tak sahtaraf yang dilahirkan melalui teknologi yang tidak mematuhi syarak sepeti penghasilan bayi tabung uji yang tidak menggunakan benih yang sah.

Penasaban Anak Tak Sah Taraf

Seksyen 111 sehingga Seksyen 120 menerangkan berkenaan dengan kesahtarafan anak. Tugasan ini merujuk kepada peruntukan yang sering digunakan dalam mahkamah syariah bagi mengesahtarafkan anak tersebut.

Seksyen 111 memperuntukan bahawa jika seseorang perempuan yang berkahwin dengan seseorang lelaki melahirkan seorang anak lebih daripada enam bulan qamariah dari tarikh perkahwinannya itu atau dalam masa empat tahun qamariah selepas perkahwinannya itu dibubarkan sama ada oleh sebab kematian lelaki itu atau oleh sebab perceraian, dan perempuan itu pula tidak berkahwin semula, maka lelaki itu hendaklah disifatkan sebagai bapa anak itu, tetapi lelaki itu boleh, dengan cara lia’n atau kutukan, menafikan anak itu sebagai anaknya di hadapan mahkamah. Menurut peruntukan ini, seorang lelaki yang dikahwini seorang perempuan hendaklah disifatkan sebagai bapa sekiranya perempuan itu melahirkan seorang anak dalam tempoh yang telah dinyatakan.

Seksyen 115 memperuntukan bahawa jika seseorang lelaki mengaku seorang lain, sama ada dengan nyata atau dengan tersirat, sebagai anaknya yang sah, lelaki itu hendaklah disifatkan sebagai bapa anak itu jika, syarat-syarat yang berikut dipenuhi, iaitu:-

(a) tiada seseorang lain disifatkan sebagai bapa anak itu;

(b) perbezaan antara umur lelaki itu dengan umur anak itu memunasabahkan   pertalian antara mereka sebagai bapa dan anak;

(c) jika anak itu telah akil baligh, di mana dia boleh membuat keputusan, anak itu telah mempersetujui tentang dia diakui sebagai anak;

(d) lelaki dan ibu anak itu mungkin boleh disatukan dengan sah dalam perkahwinan pada masa pembenihan;

(e) pengakuan itu bukannya cuma mengakui anak itu sebagai anaknya, bahkan mengakui anak itu sebagai anak sahtarafnya;

(f) lelaki itu adalah berkeupayaan membuat kontrak;

(g) pengakuan itu dibuat dengan tujuan semata-mata untuk memberi taraf kesahtarafan; atau

(h) pengakuan itu adalah jelas maksudnya dan anak itu adalah diakui sebagai anak kandungnya.

Seksyen 116 adalah berkaitan anggapan yang berbangkit dari pengakuan yang dibuat oleh seseorang bahawa dia adalah bapa kepada seseorang yang diakuinya sebagai anak boleh dipatahkan hanya dengan –

(a) penolakan di pihak orang yang telah diakui sebagai anak itu;

(b) bukti bahawa perbezaan umur antara pihak yang mengaku dan pihak yang diakui adalah sebegitu kecil, atau bahawa umur pihak yang diakui adalah sebegitu tinggi, hingga menyebabkan pertalian yang dikatakan itu mustahil dari segi fizikal;

(c) bukti bahawa pihak yang diakui itu adalah sebenarnya anak seorang lain; atau

(d) bukti bahawa ibu anak itu tidak mungkin menjadi isteri yang sah kepada pihak yang mengaku pada masa percantuman benih anak itu.

Seksyen 120 berhubung pengakuan yang tidak boleh dibatalkan yang mana sesudah sahaja pengakuan atau pengesahan dibuat tentang pertalian sebagai bapa dan anak atau tentang perkeluargaan atau persaudaraan, maka pengakuan atau pengesahan tersebut tidak boleh dibatalkan.

 Nafkah Anak

Secara jelas nafkah anak tak sah taraf ialah oleh ibu yang melahirkan atau waris ibu. Seksyen 81 memperuntukkan bahawa kewajipan menanggung nafkah anak-anak tak sahtaraf adalah tertakluk sebagaimana berikut:-

(1) Jika seseorang perempuan cuai atau enggan menanggung nafkah seseorang anaknya yang tak sahtaraf yang tidak berupaya menanggung nafkah dirinya, melainkan seorang anak yang dilahirkan akibat rogol, Mahkamah boleh, apabila hal itu dibuktikan dengan sewajarnya, memerintahkan perempuan itu memberi apa-apa elaun bulanan yang difikirkan munasabah oleh Mahkamah.

(2) Elaun bulanan di bawah seksyen ini hendaklah kena dibayar dari tarikh bermulanya kecuaian atau keengganan menanggung nafkah itu atau dari sesuatu tarikh yang kemudian mengikut sebagaimana yang dinyatakan dalam perintah itu.

Hadhanah

Seksyen 86, Penjagaan kanak-kanak tak sah taraf adalah semata-mata pada ibu dan saudara mara ibu. Ini bermaksud pengjagaan anak tak sah taraf adalah bukan kepada bapa biologinya.

Selain daripada enakmen-enakmen negeri, fatwa negeri-negeri yang digazetkan juga adalah merupakan bentuk undang-undang yang digunakan dalam penentuan isu anak tak sah taraf. Fatwa negeri adalah berasaskan kepada hukum syara’ dan pandangan fuqaha’ yang mana hukum syara’ juga adalah merupakan rujukan yang perlu dibuat sekiranya terdapat lakuna dalam enakmen negeri-negeri. Ini jelas diperuntukan di dalam Seksyen 245 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah Negeri Selangor 2003 serta turut juga diperuntukan di dalam enakmen yang sama di negeri-negeri lain.

Berdasarkan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa MKI Kali Ke-44 juga menyatakan bahawa anak tak sah taraf tidak boleh dinasabkan kepada lelaki yang menyebabkan kelahirannya atau kepada sesiapa yang mengaku menjadi bapa kepada anak tersebut. Oleh itu mereka tidak boleh pusaka mempusakai, tidak menjadi mahram dan tidak boleh menjadi wali.  Fatwa ini juga menjelaskan berkenaan dengan anak tak sah taraf  antara lain ialah:-

 1. Pusaka

Anak tak sah taraf tidak terputus hubungan keturunan dengan ibunya. Oleh itu kedua-duanya boleh mewarisi pusaka antara satu sama lain.  Jika ibu meninggal dunia, maka dia berhak mewarisi pusaka ibunya bersama-sama ahli waris yang lain. Begitu juga sekiranya anak tak sah taraf itu meninggal dunia terlebih dahulu, ibunya berhak mewarisi pusakanya. Seseorang anak tak sah taraf adalah terputus hubungan daripada sei pusaka dengan bapanya tak sah taraf dan dia tidak menjadi ahli waris dan tidak berhak mewarisi pusaka bapanya dan sebaliknya.

 1. Perwalian

Hak perwalian diri anak tak sah taraf sebenarnya terletak kepada ibunya. Walaubagimanapun, perwalian perkahwinan seseorang anak tak sah taraf dipegang oleh wali hakim. Ini adalah kerana seseorang perempuan itu tidak sah menjadi wali di dalam apa juga perkahwinan. Lelaki yang menyetubuhi ibunya tanpa akan nikah sah, sama dia berkahwin atau tidak dengan ibunya selepas itu, tidak sah menjadi walinya. 

 1. CADANGAN BAGI PENGHARMONIAN ISU ANAK TAK SAH TARAF DALAM KONTEKS MASYARAKAT MALAYSIA

Dari sudut sosiologi dan kemasyarakatan, menurut kajian Abd. Ghani Ahmad dan Nuarrul Hilal Md. Dahlan dalam ‘Kewajipan Menanggung Nafkah Anak Tak Sah taraf: Satu Kajian Kes di Negeri Kedah’, gejala kelahiran anak luar nikah atau anak tak sah taraf kini sudah menjadi isu besar kepada negara dan sangat membimbangkan masyarakat pada hari ini. Kisah pembunuhan dan pembuangan bayi sentiasa didedahkan oleh media, manakala jumlah wanita hamil luar nikah yang ditempatkan di pusat pemulihan semakin meningkat dari semasa ke semasa. Kebanyakan mereka terdiri daripada orang Melayu yang beragama Islam. Pelbagai pendekatan dan kaedah pelaksanaan, serta penguatkuasaan telah diperkenalkan oleh pihak berkuasa untuk mengurangkan kelahiran anak tak sah taraf tetapi masih tidak membuahkan hasil yang memberangsangkan. Menurut YB Datuk Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar, Timbalan Menteri Dalam Negeri dalam Persidangan Parlimen Malaysia yang bertarikh 18 Mac 2014 dan 19 Mac 2014 tentang kelahiran anak luar nikah oleh gadis bawah umur (16 tahun ke bawah), perangkaan Jabatan Pendaftaran Negara (JPN) pada tahun 2012–2013 mendapati jumlah anak luar nikah bagi gadis bawah umur yang melibatkan bangsa Melayu ialah seramai 1490 orang, manakala gadis bukan Melayu adalah seramai 1836 orang. Kes rogol gadis bawah umur yang dilaporkan kepada polis yang melibatkan bangsa Melayu pula ialah seramai 2390 orang, manakala yang melibatkan gadis bukan Melayu ialah seramai 584 orang. Sementara itu, kes rogol gadis bawah umur yang melibatkan gadis bukan Melayu yang tidak dilaporkan kepada polis berjumlah 1252 orang. (Ahmad & Md. Dahlan, 2016)

Merujuk kepada kenyataan Sahibus Samahah Datuk Dr. Zulkifli bin Mohamad al-Bakri pada 1 Ogos 2017 melalui slot Bayan Linnas Siri Ke-106 : Isu Penamaan “Bin/Binti Abdullah” Kepada Anak Tidak Sah Taraf Oleh Mahkamah Rayuan, anak yang tidak sah taraf bukanlah hina dan tiadalah ia berdosa kerana kesilapan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Ini kerana prinsip Islam, seseorang tidak menanggung dosa orang lain. Justeru, hendaklah kita menghormati hak dan privasinya kerana dia tetap manusia yang kemuliaan di sisi Allah berasaskan siapa yang paling bertakwa antara kita.

Perhatikan bagaimana Allah SWT menyuruh kita berkelaku dengan orang yang tidak diketahui bapanya dalam Surah al-Ahzab aayat 5 yang bermaksud:

“Dalam pada itu, jika kamu tidak mengetahui bapa-bapa mereka, maka panggilah mereka sebagai saudara-saudara kamu yang seugama.”

Bagi mengharmonikan isu ini dalam kalangan masyarakat Malaysia selari dengan ayat al-Qur’an, hadis, pandangan jumhur, hukum syara’ dan peruntukan undang-undang dan menolak stigma negetif masyarakat berkenaan kedudukan anak tak sah taraf, adalah antaranya melalui beberapa cadangan berikut:-

 1. Menisbahkan anak tak dah taraf kepada Abdullah atau mana-mana nama yang dimulakan dengan Abdul seperti ‘bin Abdul Ghani’, ‘bin Abdul Rahman’, ‘bin Abdul Latif’ atau mana-mana Asma ul-Husna.
 2. Mensabitkan nasab anak kepada ibunya dalam semua kelahiran samada kelahiran syar’ie atau tidak seperti ‘Isa bin Maryam,
 3. Menisbahkan nasab anak tak sah taraf kepada ayahnya seperti ‘Ziyad bin Abihi’

Jadikanlah anak-anak tidak taraf ini sebagai warga istimewa dalam masyarakat dengan memberikan pendidikan yang cukup, nafkah dan memberdayakan mereka supaya mereka tidak terkesan dengan tragedi menimpa diri mereka kerana mereka dianggap sebagai keluarga oleh masyarakat Islam.

 1. KESIMPULAN

 Perlu ditegaskan bahawa kedudukan anak tak sah taraf sama sekali tidak menjejaskan hak-hak kemanusiaan seperti manusia yang lain dalam politik, sosial dan ekomoni seperti keagamaan, kewarganegaraan, pendidikan, perjawatan awam kerajaan, biasiswa dan lain-lain. Anak tak sah taraf tetap mulia dan disanjung jika berilmu, profesional dan bertaqwa.

Anak tak sah taraf diberikan kepercayaan dan kedudukan yang tinggi tanpa pilih kasih menurut kemampuannya. Mereka berhak diberikan peluang yang sama dan adil dengan anak sah taraf untuk memberi sumbangan dalam negara. Ini dapat dilihat tindakan Umar R.A yang memilih Ziyad sebagai pemimpin menenangkan kekacauan di Yaman dan sahabat-sahabat memberikan pengiktirafan kepada beliau tanpa mempersoalkan keturunannya.

Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan yang bersidang pada 31 Julai 2017 telah memutuskan bahawa anak yang tidak sah taraf tidak boleh dibinkan atau dibintikan kepada ayah biologinya, seperti mana yang diputuskan oleh Jumhur ulama. Sehubungan dengan itu, hendaklah dinasabkan kepada Abdullah atau kepada nama-nama Allah yang mulia atau seperti cadangan yang dinyatakan di atas. Mesyuarat juga bersetuju bahawa asas yang digunapakai ialah maslahah umum (iaituß implikasi zina yang merosakkan masyarakat dan sistem keluarga secara keseluruhan) lebih utama dijaga berbanding maslahah khusus (yakni aib yang mungkin dialami oleh anak zina). Ini bertepatan dengan maqasid al-syariah yang meletakkan pemeliharaan nasab sebagai dharuriyyah (kepentingan yang sangat penting) di dalam Islam.

Pengecualian juga wajar diberikan kepada keluarga yang memeluk Islam dengan perkahwinan yang diiktiraf oleh undang-undang sivil atau undang-undang adat kerana dikiaskan dengan zaman jahiliyyah, maka anak yang dianggap sah taraf dalam perkahwinan sivil atau adat itu dianggap sah taraf juga di dalam Islam.

BIBLIOGRAFI

 Al-Quran al-Karim

Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003

Al-Syarbini, & Al-Khatib, S. A.-D. M. (1371M). Mughni Al-Muhtaj (3rd ed.). Kaherah: Sharikat Wa Katbat Wa Matba’at Mustafa Al-Babiyy Al-Halabiyy Wa Awladuh.

Ibnu, A., & Muhammad, A. (1386H). Mughni Al-Muhtaj (3rd ed.). Kaherah: Maktabah Al-Jumhuriyyah Al-Arabiyah.

Mat Rashid, A., & Abdul Hamid, N. ’Adha. (2014). Kajian Awal Kerangka Undang-Undang Sedia Ada Bagi Anak Tak Sah Taraf. E-Jurnal Penyelidikan Dan Inovasi, 1(2), 84–99.

Hj. Ismail, P. (2013). Anak Tak Sah Taraf Dari Perspektif Syariah Dan Perundangan Islam Di Malaysia. Jurnal Fiqh, 10, 77–90.

Ahmad, A. G., & Md. Dahlan, N. H. (2016). Kewajipan Menanggung Nafkah Anak Tak Sah Taraf: Satu Kajian Kes Di Negeri Kedah. Jurnal Kanun, 2(28), 214 –241.

Portal Rasmi Fatwa Malaysia. (1988). GARIS PANDUAN PENAMAAN DAN KEDUDUKAN ANAK TAK SAH TARAF DARI SEGI SYARAK. Retrieved November 1, 2017 from http://www.e-fatwa.gov.my/sites/default/files/garis_panduan_penamaan_dan_kedudukan_anak_tak_sah_taraf_dari_segi_syarak.pdf

Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan. (2017). BAYAN LINNAS SIRI KE-106: ISU PENAMAAN “BIN/BINTI ABDULLAH” KEPADA ANAK TIDAK SAH TARAF OLEH MAHKAMAH RAYUAN. Retrieved November 1, 2017, from http://www.muftiwp.gov.my/index.php/ms-my/perkhidmatan/bayan-linnas/1714-bayan-linnas-siri-ke-106-isu-penamaan-bin-binti-abdullah-kepada-anak-tidak-sah-taraf-oleh-mahkamah-rayuan

Advertisements
Posted in master, OUM, Uncategorized

Sekularisme : Pertentangan Dengan Keilmuan Islam

 1. PENGENALAN

Dalam pemikiran sekularisme Barat sekular, agama dianggap sebagai satu budaya. Ia dicipta oleh manusia purba. Pencipta alam tidak wujud dan tidak mewahyukan sebarang hukum hakam kepada manusia. Pemikiran sekularisme kini menjadi masalah global kerana hampir semua negara di seluruh dunia melaksanakan sistem sekularisme iaitu memisahkan hal ehwal negara daripada nilai-nilai yang ditetapkan oleh Allah, tuhan semesta alam. Sekularisme kini menjadi penghalang besar kepada manusia jelata untuk mendapat manfaat yang banyak daripada keadilan dan kesempurnaan hukum hakam dan perundangan Allah S.W.T. Islam mampu untuk menyelesaikan masalah sosial yang menjadi-jadi. Islam mempunyai formula yang berkesan untuk menyatupadukan pelbagai bangsa, budaya dan bahasa. Pengkaji-pengkaji di Barat mendapati bahawa ada kuasa pemodal elit antarabngsa ‘Illmuniati’ yang mendapat manfaat daripada keruntuhan moral, keluarga, dan perpecahan di antara satu bangsa dengan bangsa lain malah antara satu kelas dengan kelas yang lain. Sekularisme sebagai suatu fahaman induk melahirkan fahaman materealisme, emfermisme dan humanisme.  (Nordin, 2001)

Menurut Sulaiman Nordin, sekularisme adalah satu konsep yang amat asing dan bertentangan dengan Islam. Islam mencakupi semua aspek kegiatan manusia. Segala gerak laku Muslim sentiasa terikat dalam lingkungan bidangkuasa syariah. Semua bidang aktiviti seorang muslim boleh dianggap ibadah jika ia dilaksanakan menurut perintah-perintah Allah S.W.T. Dunia ini adalah kebun untuk akhirat. Beriman dan berbuat baik di muka bumi adalah bertujuan mencari kerdheaan Allah S.W.T di dunia dan akhirat. Oleh itu, tidak ada sebab mengapa umat Islam perlu meniru gerakan pembebasan (liberal) daripada kokongan agama seperti yang terjadi di Eropah dan dunia barat.

Pada masa kini, fenomena yang berkaitan tentang kerosakan akidah sering kali didengari. Kewujudannya merentasi masa, tempat dan keadaan sama ada di zaman awal peradaban Islam mahupun di zaman ini malah terus berkembang. Memandangkan isu ini berkait rapat dengan agama, maka perhatian berat terhadapnya harus diberikan.

Dapat dilihat kini umat Islam dimunculkan dengan longokan fahaman-fahaman yang dibawa oleh Barat seperti fahaman liberalisme, pluralisme, dan sekularisme yang rata-ratanya adalah sangat menyeleweng dari ajaran Islam sebenar. Jika ajaran atau fahaman sebegini tidak dibendung dengan segera maka akan memberi impak jelas kepada masyarakat Islam masa kini dalam pelbagai isu akidah, akhlak, falsafah dan sebagainya.

Tugasan ini adalah bertujuan bagi menganalisis fahaman sekularisme yang bertentangan dengan kelimuan Islam. Perbincangan ini dibahagikan kepada lima bahagian iaitu pengenalan yang menjelaskan secara ringkas berkenaan dengan fahaman sekularisme yang diwujudkan oleh agenda barat yang mana jelas bertentangan dengan agama Islam. Bahagian kedua pula menjleaskan berkenaan dengan latar belakang dan sejarah kewujudan fahaman sekularisme sehingga menjadikan hampir semua negara di seluruh dunia seolah-olah mengiktiraf fahaman ini dan perlu untuk mengadapatasikan fahaman ini dalam kalangan masyarakat. Bahagian ketiga adalah menyatakan berkenaan dengan bentuk penyelewengan fahaman sekularisme beserta penghujahan dalam menafikan dakwaan tersebut. Bahagian keempat akan. membincangkan berkenaan dengan implikasi fahaman sekularisme terhadap pemikiran masyarakat Malaysia. Bahagian terakhir dalam perbincangan ini adalah rumusan dan kesimpulan secara keseluruhan berkenaan dengan fahaman sekularisme yang tidak wajar untuk diadaptasikan dalam masyarakat kita pada hari ini.

 1. LATAR BELAKANG KEMUNCULAN FAHAMAN SEKULARISME

 Masalah sekularisme adalah masalah kebudayaan barat yang menular dalam pemikiran dan budaya umat Islam dewasa ini. Ia merujuk kepada sifat keduniaan dan tidak berhubung dengan alam rohani atau akhirat. Istilah ini timbul di Eropah pada zaman Renaissance abad 14M-17M yang bererti sekular merujuk kepada yang tidak di bawah pengaruh dan naungan institusi Gereja Katolik Rom. Secara teori ringkas, sekularisme pada zaman itu ialah fahaman falsafah yang memisahkan urusan-urusan agama. Ia meninggalkan peranan agama (Kristian) dan tuhan dari segala urusan kehidupan manusia. Sekularisme juga memisahkan secara mutlak antara ilmu pengetahuan dari pengaruh dan tuntutan institusi Gereja Katolik Rom.

Mengapakah timbulnya pemisah di antara urusan-urusan kehidupan dan agama yang dibawa oleh gereja di Eropah? Dari sudut sejarah, sekularisme adalah merupakan suatu gerakan pembebasan di barat untuk menentang kezaliman yang dilakukan oleh institusi Gereja Katolik Rom di Eropah pada zaman Renaissance. Perlu dibezakan di sini di antara ajaran Kristian (sepertimana di dalam Bible) dan ajaran institusi Gereja Katolik Rom dan amalannya yang telah membuat tambahan-tambahan dalam acara (ritual) tertentu yang tidak mengikut ajaran terkandung di dalam Bible sendiri. (Nordin, 2001)

Beberapa perkara telah menyebabkan timbulnya fahaman sekularisme di Eropah antaranya adalah perbuatan-perbuatan angkuh Institusi Gereja Katolik Rom yang menyelewangkan ajaran Nabi Isa A.S yang asli seperti:-

(a)       Keangkuhan Ruhiyah

Pihak institusi Gereja Katolik mendakwa bahawa paderi-paderi gereja mempunya hubungan batin kepada Allah. Oleh itu mereka mempunyai hubungan batin dengan tuhan. Oleh itu mereka mempunyai kuasa rohain atas manusia kerana mereka menjadi perantara manusia umum dan tuham. Umapnya meminta keselamatan (salvation), dan pengampuan dari dosa kecil atau besar hanya boleh dibuat melalui cara pengakuan (confession) kepada seorang paderi (priest). Paderi setelah mendengar serta menyoal untuk mendapat detail kesalahan itu, barula boleh memberi pengampunan. Juga mengikut Gereja Rom digalakkan untuk meminta sesuatu kepada ibu Nabi Isa A.S bernama ‘St. Mary’ kerana institusi gereja percaya bahawa permintaan Ibu (Maryam) kepada anak (Nabi Isa A.S) sebagai tuhan tidak akan ditolak. Pihak gereja telah menjual sijil pengampunan serta menjamin syurga yang istimewa bagi mereka yang membuat bayaran yang tinggi.

(b)       Keangkuhan Ilmiyah

Pihak gereja menganggap kejahilan itu petua iman dan ilmu membawa kekafiran. Pada masa sebelum zaman Renaissance, pihak gereja menganggap ilmu pengetahuan yang datang dari sumber selain dari mereka adalah berbahaya. Oleh itu mereka memisahkan agama dari ilmu. Pada kebetulannya ada dua sebab yang lain yang mendorong pihak gereja berbuat kemudian. Pertama, ilmu yang membawa kemajuan datang dari orang-orang Islam di universiti-universiti di Andalus (Sepanyol Muslim dan Portugal). Oleh kerana itu ilmu itu akan membawa bersamanya perkembangan Islam dan pemusnahan pengaruh gereja. Kedua, kebanyakan murid-murid dari Eropah yang hendak belajar ilmu hanya didapati di Universiti Islam di Sepanyol. Mereka belajar perubatan, kejuruteraan, matematik, astronomi kimia dan fizik dari ulama’-ulama’ Islam. Maka kesannya pihak gereja sangat marah kepada cendekiawan Eropah yang balik membawa ilmu dari orang Islam dan suka pula bertutur dengan bahasa arab antara mereka. Gereja telah menganggap bahawa bahasa arab adalah bahasa orang kafir.

Oleh itu pihak gereja telah berusaha untuk menentang Islam dan ilmu sekaligus. Maka wujudlah tiga Mahkamah Penyiasatan (Inquisition Court) dari tahun 1481M hingga 1801M untuk menyiasat dan menghukum mereka yang disyaki menjadi pembangkang Gereja Katolik, orang sihir, orang jampi menjampi dan orang-orang ilmuan yang tidak sependapat dengan ajaran gereja dan orang Islam. Seramai 340,000 orang telah dihukum mati dan hampir 32,000 telah dibakar hidup-hidup termasuk ahli sains termasyhur seperti Jurdano Branos yang kesalahannya ialah kerana mengajar bahawa selain dari bumi ini ada planet-planet yang lain. Galileo yang merupakan ahli fizik dihukum mati dalam penjara kerana kepercayaanya bahawa planet bumi ini beredar mengelilingi matahari, satu pendapat yang bertentangan dengan apa yang diutarakan oleh gereja. Galileo telah menyelamatkan dirinya dengan menarik balik pendapatnya. Ahli sains, Corpenicus telah mati sebelum dapat ditangkap oleh mahkamah pengadilan.  Galileo dan Brunos telah mendapat pelajaran sains mereka dari tulisan-tulisan ulama’ di Andalus. (Nordin, 2001)

(c)        Kesilapan Gereja Besar Eropah

 Kesilapan besar Gereja Katolik Rom adalah memusuhi ilmu dan membuat kezaliman dalam ibadah dan tidak mengikut ajaran sebenar Bible. Ilmu dan ibadah kedua-duanya mempunyai kedua-duanya mempunyai kaitan yang rapat dengan fitrah manusia. Fitrah semulajadi manusia suka pada ilmu dan suka membuat ibadah. (Nordin, 2001). Firman Allah S.W.T di dalam surah al-A’raaf ayat 172 yang bermaksud:

“Dan (ingatlah) ketika tuhanmun mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Alah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (kemudian berfirman): ‘Bukankah Aku ini tuhanmun?’. Mereka menjawab. ‘Betul, (engkau tuhan kami), kami menjadi saksi”

Allah S.W.T juga kemudiannya telah berfirman di dalam surah al-Baqarah ayat 13 yang bermaksud:

“Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) seluruhnya”

 Allah S.W.T turut berfirman di dalam surah al-Alaq ayat 3 – 5 yang bermaksud:

“Bacalah dan Tuhanmulah yang paling pemurah, yang mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya”

 Secara teori ahli teologi, terdapat beberapa pandangan dalam mengistilahkan sekularisme. Antaranya ialah:-

David Marten menyatakan istilah sekularisme berasal dari bahasa Latin saeculum iaitu secular yang mempunyai banyak dan luas pengertiannya seperti juga perkataan ‘religion’. Manakala Michael Hill pula menyatakan bahawa sekularisme ini adalah merujuk kepada masa dan tempat. (Mohd Aizam, 2012). Syed Muhammad Naguib al-Attas menghuraikan maksud masa ialah masa sekarang yang bersifat kekinian dan tempat pula ialah dunia yang bersifat keduniaan.

Prof. Dr. H.M. Rashidi menyatakan sekularisme adalah sistem etika dan falsafah yang bertujuan memberi interpretasi atau pengaturan kepada kehidupan manusia tanpa kepercayaan kepada Tuhan dan Kitab Suci atau kehidupan di kemudian hari. (H.M, 1972)

Shiner dalam jurnalnya, The Concept of Secularization in Empirical Research menghuraikan pengertian sekularisme ini kepada enam. Iaitu kemerosotan agama, pemindahan orientasi perhatian manusia dari dunia lain kepada dunia ini, kerenggangan masyarakat daripada agama, peralihan kepercayaan dan aktiviti suci kepada sekular semata-mata, dunia secara beransur-ansur akan hilang ciri-ciri sakralnya di mana akhirnya manusia tidak percaya kepada kekuasaan Tuhan (Humanisme) dan pembaharuan masyarakat kudus kepada masyarakat sekular. (Mohd Aizam, 2012)

Menurut kamus Dewan Bahasa dan Pustaka perkataan sekular ini diertikan sebagai “duniawi”. Manakala kamus Oxford pula ialah keduniaan dan kebendaan tanpa keagamaan dan kerohanian.

George Holyoake menggunakan istilah sekularisme untuk menjelaskan pandangannya bahawa kehidupan sosial adalah terpisah daripada agama, tetapi tidak bermakna ia merendahkan atau mengkritik sebuah kepercayaan beragama. Sebagai seorang agnostik, Holyoake berpendapat bahawa, sekularisme bukanlah menentang Kristian (agama) namun ia adalah sesuatu yang terpisah. (Majlis Agama Islam Selangor (MAIS), 2015)

Sekularisme yang berasal dari Eropah ini turut diperkukuhkan dengan pemikiran golongan ahli falsafah seperti Machiaveli dan Michael Mountaigne yang mengingkari keberadaan Tuhan atau menolak hegemoni agama dan gereja Katolik. Mereka mengambil jalan tengah iaitu tetap mengakui agama tetapi berpendapat ia tidak seharusnya campur tangan dalam pengaturan urusan masyarakat. Justeru, bagi golongan ini agama tetap diakui kewujudannya tetapi hanya terbatas pada perkara-perkara yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhan (seperti akidah, ibadah ritual dan akhlak). Menurut mereka, agama tidak mengatur urusan masyarakat seperti politik, ekonomi, sosial dan sebagainya. (Majlis Agama Islam Selangor (MAIS), 2015)

Dalam konteks keagamaan, masyarakat khususnya di barat pada umumnya dianggap sebagai sekular. Hal ini disebabkan kebebasan beragama diamalkan secara meluas dan penerimaan mereka terhadap konsep sekular itu sendiri iaitu agama tidak seharusnya menentukan keputusan politik atau pemerintahan sesebuah negara. Agama tidak dianggap sebagai fungsi penting mengurus kehidupan manusia dan dunia. Justeru, pada tanggapan golongan berfahaman sekular, agama tidak seharusnya mencampuri urusan serta permasalahan pemerintahan. (Majlis Agama Islam Selangor (MAIS), 2015)

Menurut kajian Haslinda Hasan (2000), di Malaysia, sekularisme telah dibawa masuk menerusi tahap tahap sejarah tertentu antaranya ialah melalui penjajahan, kemerdekaan dan pemodenan. Tiga tahap sejarah ini adalah alat atau mekanisme utama sekularisme di Malaysia.

Secara ringkas sekularisme adalah fahaman yang mengasingkan urusan keduniaan seperti pentadbiran, ekonomi, politik dan sebagainya daripada bercampur dengan urusan keagamaan atau ketuhanan. Atau ringkasnya, fahaman yang ingin membebaskan din daripada cengkaman atau peraturan agama dalam kehidupan.

 1. BENTUK PENYELEWENGAN FAHAMAN SEKULARISME

Sekular boleh menerima agama sebagai anutan umat semata-mata dan tidak lebih daripada itu. Oleh itu, sekular tetap menolak Islam kerana syariah dan akidah Islam dijadikan sebagai asas dalam kehidupan ini. Ini adalah satu kongkongan dan batasan bagi mereka. Islam hanya diterima sebagai ibadat dan upacara sahaja manakala pengamalannya bergantung kepada individu. Akhlak dan adab Islam diterima tetapi bukan bermaksud mereka terikat dengannya. Semua perkara halal dan haram bergantung kepada individu atau masyarakat, bukannya agama. Sekular hanya akan mengambil perkara tertentu daripada Islam sekiranya ia menepati dan bersesuaian dengan kehendak mereka. Oleh itu, dalam kebanyakan perkara, sekular telah mengisytiharkan perang terhadap Islam. Golongan sekular berpada sekadar mendirikan syiar Islam seperti solat, puasa, haji dan umrah. Tetapi mereka musykil dan tidak memahami Islam secara tepat. Dalam hal ini, mereka juga tidak menjadikan ulama dan pemikir Islam yang dipercayai (thiqah) sebagai rujukan.

Syariah ialah musuh utama sekularis. Ini adalah lanjutan daripada penentangan mereka terhadap agama dan akidah. Syariah Islam banyak bertentangan dengan undang-undang dan falsafah perundangan mereka. Misalnya, pengharaman riba, judi, arak, zina dan sebagainya. Bagi mereka, Allah diakui sebagai pencipta alam sahaja bukan pemerintah seluruh alam. Mereka beranggapan bahawa perundangan dan pemerintahan adalah hak mutlak mereka. Oleh itu, mereka boleh melakukan sesuatu mengikut kehendak dan kemahuan mereka tanpa batasan atau ikatan agama.Mereka ingin membebaskan diri mereka daripada ikatan agama.

Gerakan Kamalisme di Turki adalah merupakan manifestasi terpenting menunjukkan realiti ini. Gerakan ini berdasarkan sekularisme, materialisme, nasionalisme, peoplisme, republikanisme, revolusi dan menjuruskan kepada de-Islamisme. Gerakan ini melakukan pembaharuan undang-undang iaitu undang-undang Barat menggantikan al-Quran dan al-Sunnah. Undang-undang sivil dan Itali, undang-undang perniagaan dan Jerman manakala undang-undang jenayah dari Swiss. (Che Mamat, 1988)

Malah seorang pemimpin politik beraliran Islam di Turki, Reccep Tayyip Erdogan pernah dihukum penjara selama empat bulan dan tidak boleh menjawat apa-apa jawatan dalam tempoh tersebut oleh Mahkamah Perlembagaan Turki atas dakwaan cubaan menghapuskan sistem sekular Turki. Manakala speaker Turki, Bulent Arinc telah dikecam kerana isterinya, Munevver memakai tudung ketika menghadiri satu majlis rasmi. Cara Munevver telah dianggap mencabar prinsip asas negara itu iaitu sekular.

Oleh yang demikian, kelangsungan sekularisme terus menerus berlaku dalam masyarakat Islam. Perasaan ingin maju dan rasa hormat terhadap budaya sekular ini telah menyebabkan masyarakat Islam cuba membebaskan diri daripada pegangan agama sebaliknya menyesuaikan diri dengan nilai-nilai sekular. Ini bukan sahaja berlaku di Turki tetapi telah menular sehingga negara-negara lain seperti Iran, Iraq, Mesir, Algeria, Syria, Tunisia dan lain-lain termasuk Malaysia. (Mohd Aizam, 2012)

Sekularisme adalah satu sistem falsafah politik yang menolak segala bentuk kepercayaan agama dan dalam konteks bernegara, ia mengambil pendekatan memisahkan politik dengan agama. Sekularisme turut meresap masuk ke dalam masyarakat dan negara Islam. Pada era ledakan globalisasi, pengaruhnya semakin kuat sehingga ciri-ciri golongan Muslim yang berpegang pada fahaman sekularisme dapat dikesan menerusi ciri-ciri berikut (Majlis Agama Islam Selangor (MAIS), 2015):-

 1. Mempunyai perasaan sangsi terhadap kebenaran Islam, al-Qur’an, al-Hadis dan para anbiya’.
 2. Menganggap Islam sekadar sebuah agama dan terbatas pada urusan ibadah serta untuk memenuhi tuntutan kerohanian peribadi dan tiada mempunyai kaitan dengan urusan politik atau pemerintahan.
 3. Mempersoalkan hukum fiqh.
 4. Merendah-rendahkan martabat Islam dengan menganggapnya sebagai satu agama yang mundur, terkebelakang dan jahil.
 5. Membebaskan golongan wanita daripada lingkungan peraturan agama dan adat atas alasan kebebasan individu.
 6. Memandang rendah sejarah modenisasi dan pembangunan serta ilmu pengetahuan Islam.
 7. Menubuh dan menggerakkan pertubuhan-pertubuhan kononya sebagai simbol pembaharuan sejarah, kebudayaan dan peradaban Islam dengan membelakangkan sejarah, adat dan ajaran Islam.
 8. Menerapkan cara hidup barat dalam institusi keluarga, masyarakat dan negara.
 9. Menjauhkan masyarakat dan generasi baharu daripada pendidikan dan nilai-nilai agama.

Fahaman sekularisme merupakan satu ancaman kepada umat Islam. Antaranya termasuklah  (Majlis Agama Islam Selangor (MAIS), 2015):-

 1. Menolak peraturan yang ditetapkan oleh Allah SWT dan menjauhkan umat daripada syariat Islam dalam segenap aspek kehidupan kaum Muslimin.
 2. Mengguna pakai undang-undang ciptaan manusia yang bersumberkan daripada golongan kuffar berbanding dengan undang-undang yang berasaskan wahyu daripada Allah SWT dan sunnah Rasulullah SAW.
 3. Memberi gambaran yang salah mengenai imej Islam sebagai agama dan umat yang cenderung pada kekacauan dan keganasan dengan memutarbelitkan sejarah keemasan Islam yang berjaya meluaskan penaklukan serta menyebarluaskan ajaran Islam ke seluruh pelusuk dunia.
 4. Menjadikan pendidikan sebagai alat menyebarkan pemikiran sekular.
 5. Menyamaratakan semua agama dengan alasan semua ajaran agama adalah benar dan baik.
 6. Meruntuhkan institusi keluarga yang merupakan asas utama dalam pembinaan masyrakat melalui multimedia (cetak dan elektronik) berhubung kebabsan hidup (agama, cara hidup, gender dan seksualiti) yang akhirnya mengundang kerosakan dari sudut akidah dan akhlak
 7. Mengekang usaha dan aktiviti dakwah Islamiyyah.

 Fahaman sekuralisme ini telah memberi kesan yang sangat mendalam terhadap kedudukan amal perbuatan di sisi iman. Ini kerana sekularisme cuba memisahkan agama daripada segenap bidang kehidupan termasuk politik atau pentadbiran negara, sosial dan ekonomi. Sebaliknya sekularisme menjadikan agama hanya bagi amalan-amalan ritual semata-mata. Fahaman seumpama ini jelas bertentangan dengan ajaran Islam kerana Islam adalah ad-din yang merangkumi seluruh aspek kehidupan manusia. Ia terangkum dalam firman Allah S.W.T di dalam surah alAn’am ayat 162 yang bermaksud:

“Katakanlah : Sesungguhnya sembahyangku dan ibadatku, hidupku dan matiku, hanyalah untuk Allah Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam”.

Menurut Ibn al-Jawzi (w. 597h), “dan hidupku” dalam ayat ini bermaksud seluruh kehidupanku dalam ketaatan kerana Allah S.W.T Oleh yang demikian menjadi suatu kewajipan bagi seorang muslim mentaati syariah dan titah perintah Allah S.W.T dalam seluruh aspek kehidupannya termasuk politik, sosial dan ekonomi. Sedia maklum bahawa perihal politik, sosial dan ekonomi adalah termasuk dalam hukum hakam syariah yang melibatkan amal perbuatan zahir manusia. Jika hukum hakam syariah ditolak, ini bermakna Islam hanya akan tinggal di hati dan di bibir semata-mata. Hal ini adalah bersamaan dengan slogan golongan Murji’ah yang mengatakan, “kemaksiatan tidak memudaratkan dengan keimanan sebagaimana ketaatan tidak bermanfaat bersama-sama dengan kekufuran”. (Che Mamat, 1988)

Sesungguhnya pemisahan agama daripada politik dan pemerintahan hanya mengundang seribu satu masalah dan bencana. Ini kerana kehadiran agama adalah untuk mengatur dan menegakkan keadilan dalam kalangan rakyat dan persamaan, bukan sebaliknya. Terdapat banyak nas al-Qur’an, hadis dan pandangan-pandangan ulama’ yang menerangkan bahawa syariah Islam adalah satu-satunya ketuanan yang sebenar di dalam kehidupan manusia. Ia tidak boleh ditinggalkan atau dipisahkan daripada mana-mana aspek kehidupan terutama politik. Antaranya ialah:-

 1. Surah An-Nisa’ ayat 59 yang bermaksud:

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul(nya) dan pemerintah di kalangan kamu. Jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu maka kembalikan ia kepada Allah (al-Qur’an) dan Rasul (sunnahNya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”

Di dalam ayat ini ialah Allah S.W.T menyeru umat Islam (rakyat) supaya mentaati para pemerintah apabila pemerintah itu terlebih dahulu mentaati Allah S.W.T dan Rasulnya iaitu al-Qur’an dan al-Hadis. Manakala ketaatan kepada Allah tidak akan terjadi kecuali dengan melaksanakan segala suruhanNya dan menjauhi segala laranganNya. Oleh kerana itu, sebagai manifestasi kepada ketaatan ini, syariah Islam hendaklah dijadikan panduan utama di dalam kehidupan umat Islam dan bukan selain daripadanya. Sebaliknya di dalam sistem politik sekular, hukum tertinggi adalah perlembagaan buatan manusia yang dilandaskan kepada rasional akal yang singkat. Syariah Allah S.W.T secara terang-terangan dipinggirkan daripada pentadbiran kecuali di dalam hal-hal yang tertentu dan terhad sahaja. (Salleh, 1999)

 1. Hadis sahih di dalam Fath al-Bari Syarh Sahih al-Bukhari yang bermaksud:

Daripada Aisyah R.A berkata, Sabda Rasulullah S.A.W: “Barangsiapa yang mengada-adakan di dalam urusan kami ini (Islam) sesuatu yang baru maka ia tertolak”

Hadis ini menerangkan tentang kewajipan umat Islam membebaskan diri daripada segala sesuatu yang bukan berasal daripada akidah Islam. Maka demikianlah juga terhadap segala fahaman atau ideologi yang ada masa kini seperti sekularisme, sosialisme, kapitalisme dan isme-isme yang lain yang bertentangan dengan prinsip syariat. Oleh itu, apa sahaja yang tidak diasaskan di atas dasar akidah Islam maka ia adalah kufur dan wajib ditolak dan umat Islam perlu berlpas diri darinya. (Salleh, 1999)

 1. Pandangan Ibnu Khaldun di dalam kitabnya yang terkenal, al-Muqaddimah:

Beliau membuat perbezaan di antara masyarakat yang tunduk dibawah undang-undang ciptaan manusia dengan masyrakat yang tunduk dibawah perundangan Islam, beliau berkata yang bermaksud:

“Kalaulah undang-undang ini digubal oleh ahli-ahli akal dan pembesar-pembesar negara serta pakar-pakarnya maka itu adalah siyasah (politik) akal. Tetapi kalaulah undang-undang ini diwajibkan oleh Allah, diakui dan disyaratkan maka ianya adalah siyasah agama yang memberi manfaat kepada kehidupan dunia dan akhirat. Ini keran akejadian makhluk bukan sahaja bermaksud untuk kebaikan dunia mereka, kebaikan dunia semata-mata itu sia-sia dan batal kerana kesudahannya mati dan binasa”

Apabila kita meneliti pandangan ini, jelas menunjukkan bahawa segala peraturan yang lain daripada syariah Islam hanyalah peraturan akal yang tidak dapat membantu manusia untuk memperolehi kebaikan khususnya kebaikan di akhirat. Apatah lagi sekiranya peraturan itu meminggirkan sama sekali peranan Allah S.W.T dalam kehidupan seperti politik sekularisme, sudah tentu ia termasuk dalam politik akal yang amat bercanggah dengan syariah Islam. (Salleh, 1999)

 1. IMPLIKASI PENYELEWENGAN FAHAMAN SEKULARISME TERHADAP PEMIKIRAN UMAT ISLAM DI MALAYSIA

Agama Islam merangkumi akidah, akhlak dan syariat. Ajaran Islam tersebar luas keseluruh pelusuk dunia melalui jalan dakwah dan penyebaran ilmu pengetahuan. Kejayaan ini telah menarik minat Barat untuk mengambil ilmu tersebut dan mereka membawa balik untuk di kembangkan di dunia Eropah. Sementara itu, ajaran Kristian pula banyak berlaku pertembungan tidak sihat sehingga melahirkan berbagai-bagai ideologi yang mempertikaikan kesahihannya. (Ismail, 2010)

Ideologi yang terdapat unsur ajaran menyeleweng ini dibawa masuk ke dalam pemikiran masyarakat Islam sama ada secara sedar atau tidak sedar. Kesannya ia dapat menjauhkan mereka yang kurang mendalami ajaran Islam untuk menolak Islam dengan mudah. Contoh, seperti golongan muktazilah, golongan wahabi dan sebagainya berjaya memecah belahkan umat Islam. Mereka saling mempertahankan ideologi masing-masing dengan pelbagai alasan dan hujah. (Ismail, 2010)

Ideologi ini terbahagi kepada tiga kategori. Pertama, mereka yang mengkaji dan mengamalkan Islam. Kedua, mereka yang tidak faham langsung dan jahil tentang Islam, dan ketiga, mereka yang jahil murakkab (tidak sedar dirinya jahil) tetapi mahu bercakap mengenai Islam. Terhadap golongan kedua dan ketiga, kesan pemikiran dan ideologi amat merbahaya untuk masyarakat Islam. Mereka seringkali dilihat sebagai golongan perosak agama serta memecah belahkan umat Islam kerana jahil murakkab yang menebal. Selain itu, kesan daripada ideologi sesat ini meresap masuk ke dalam urusan kehidupan umat Islam seharian. Antara kesan yang nyata ialah mereka membahagikan urusan keduniaan dan urusan ibadah secara berasingan. Urusan pentadbiran dipisahkan dalam Islam. Sepatutnya, Islam itu satu cara hidup yang lengkap dalam seluruh aspek kehidupan manusia. (Ismail, 2010)

Selain dari itu, terdapat juga ideologi yang giat mengembangkan pengaruh dalam masyarakat. Antaranya ideologi Lions Club berfahaman seperti freemason. Mereka berselindung di sebalik nama persaudaraan, keamanan dan sebagainya. Ideologi freemason dipelopori oleh bangsa Yahudi bertujuan untuk menguasai bangsa lain. (Ismail, 2010)

Kesan fahaman sekularisme secara jelas adalah antara lain ia telah secara jelas memisahkan Islam dan politik. Fahaman ini mendakwa mendakwa bahawa Islam adalah agama yang bersih dan politik adalah kotor. Kerana itu, Islam dan politik tidak boleh dicampurkan kedua-duanya sekali dalam satu masa. Dari pandangan Islam, Islam membentuk politik menjadi bersih kerana Islam sukakan bersih, cekap, amanah, toleransi, telus dan bertanggungjawab terhadap kepimpinannya. Islam menentang kekotoran, penindasan dan sebarang bentuk penipuan.

Sekularisme juga menghalang perlaksanaan hukum-hukum perundangan Islam atau syarie dengan alasan tidak sesuai pada masa kini. Agama hanyalah untuk penjagaan diri masing-masing. Pemikiran ini juga memfitnahkan umat Islam dengan pelbagai supaya pemikiran umat Islam dibayangi ketakutan. Golongan ini juga berusaha menakutkan masyarakat bukan Islam dengan pelbagai agenda bertujuan untuk menjauhkan daripada mendapat maklumat tentang Islam yang sebenar. Cara hidup juga diubah supaya bertentangan dengan Islam seperti mendedahkan aurat, seks bebas dan pesta-pesta yang membawa kepada keruntuhan akhlak serta menghidupkan semula amalan-amalan jahiliyyah seperti minum arak, pesta sosial oleh golongan remaja secara bebas dan membunuh anak. (Ismail, 2010)

 1. KESIMPULAN

 Fahaman sekularisme yang menguasai sebahagian besar umat Islam pada hari ini menyebabkan akal fikiran mereka menjadi kabur dan hilang pertimbangan untuk menerima hukum hakam Allah S.W.T sebagai sistem kehidupan yang sempurna. Mereka dikuasai oleh hawa nafsu dan fikiran bebas yang tidak diasaskan kepada hukum dan peraturan Allah S.W.T.

Di dalam politik, golongan ini merasakan diri mereka lebih berhak untuk mentadbir negara dengan menjalankan perlembagaan atau undang-undang ciptaan sendiri. Syariah Islam dianggap sudah tidak releven lagi untuk dipraktikkan di dalam zaman globalisasi kini. Kadangkala kemajmukan anggota masyarakat dijadikan alasan tegar untuk tidak melaksanakan hukum Islam. Sesungguhnya sikap dan anggapan sebegini amat sesat dan hanya menurut pandangan nafsu semata.

Walaubagaimanapun, bahaya paling besar yang dicetuskan daripada fahaman sekulrisme ini ailah dari sudut akal pemikiran manusia dan masyarakat yang boleh membawa kepada keruntuhan akhlak, akidah dan sosial masyarakat. Malah, ia boleh membawa masyarakat kepada gejala keluar daripada agama Islam apabila fahaman ini menolak perlaksanaan syariah dengan menggunakan pelbagai alasan dan hujah batil. Justeru itu umat Islam perlu kembali kepada ajaran Islam yang sebenar dan berusaha memahamai tasawwur Islam (world view) yang syumul bahawa Islam itu adalah ad-din dan bukan sekadar agama semata.

Setiap individu muslim, masyarakat setempat, media masa, kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan serta pemerintahan perlulah mengambil pelbagai langkah dalam memastikan penular sekularisme ini berleluasa dan tersebar luas secara terbuka walaupun perlembagaan kita sendiri adalah berbentuk sekular. Masyrakat Islam itu sendiri pelru bekerjasama untuk mendaulatkan daulah Islamiyah di Malaysia. Oleh itu mereka perlu saling membantu, menyokong dan mendokong golongan Islam yang menegakkan syariat Islam di dalam pemerintahan dan pada masa yang sama tidak boleh bersekongkol dengan golongan yang sekular yang mengabaikan syariat Islam.

BIBLIOGRAFI

 Al-Quran al-Karim

Hassan, H. (2000). Sekularisme: Sejarah Kelahiran Dan Kesannya Terhadap Peradaban Islam Dengan Penumpuan Terhadap Serangan Pemikiran. Universiti Malaya.

Salleh, M. A. (1999). Sekularisme Dalam Politik: Satu Kajian Menurut Perspektif Islam. Universiti Malaya.

Rashidi, H. . (1972). Sekularisme Dalam Persoalan Lagi. Jakarta: Yayasan Bangkit.

Al-Attas, S. N. (1977). Islam, Faham Agama dan Asas Akhlak. Kuala Lumpur: Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM).

Ismail, D. A. M., & Haidar, M. (2010). Serapan Ideologi dan Pemikiran Asing: Pengaruh dan Kesannya Terhadap Masyarakat Islam. Selangor. Retrieved from http://www.jais.gov.my/sites/default/files/artikel_asas/rnd/2010/ogos/SerapanIdeologiAsing.pdf

Che Mamat, C. Y. (1988). Sekularisme Perkembangan Dalam Masyarakat Musim. Kuala Lumpur: al-Rahmaniah.

Nordin, S. (2001). Sejarah Pemikiran 1: Sumber Ilmu, Perbandingan Ideologi dan ’Orde Baru Dunia (Edisi Febr). Bangi: Pusat Pengajian Umum Universiti Kebangsaan Malaysia.

Majlis Agama Islam Selangor (MAIS). (2015). Gejala Agnostik Satu Ancaman Akidah. (Majlis Agama Islam Selangor (MAIS), Ed.) (Cetakan Pe). Shah Alam: Majlis Agama Islam Selangor (MAIS).

Masod, M. A. (2012). Serangan Ideologi Barat Terhadap Pemikiran Umat Islam dan Implikasinya Kepada Iman. Jurnal Penyelidikan Islam, 25, 100–116.

Mohd. Salleh, N., Ismail, A. M., Mohd. Haridi, N. H., & Daud, Z. (2015). Pemikiran Tidak Beragama Dalam Kalangan Belia Islam Di Malaysia. Satu Kajian Rintis. Jurnal Islam Dan Masyarakat Kontemporari, 11, 40–51.

 

Posted in peguam, peguamsyarie, Uncategorized, undang-undang

Berbaloi lantik Peguam?

Saya sedang menyiapkan saman dan penyata tuntutan untuk beberapa tuntutan kes di Mahkamah Syariah dan Sivil yang telah tertangguh agak lama sejak dari anakguam membuat bayaran dan menyediakan dokumen lengkap kepada saya. (Ya, diakui ada sedikit kegagalan dalam pengurusan masa saya).

Namun, saya terpanggil untuk membuat suatu entri berkenaan dengan lantikan seseorang yang ahli berkenaan dengan undang-undang (Peguam) dalam membantu orang awam untuk membuat tuntutan di mahkamah selepas membaca beberapa entri di blog berkenaan dengan keberbaloian lantikan seseorang peguam.

Nak ketawa, tapi apakan daya, proses pembelajaran 4 tahun degree dan 2 tahun asasi di Universiti Malaya mungkin adalah satu proses singkat yang orang awam rasa dan menjadikan mereka merasakan bahawa melantik peguam adalah merugikan dengan caj yang tinggi sedangkan orang awam tersebut sendiri boleh melakukan urusan di mahkamah secara sendiri.

Pada saya terdapat 3 keadaan yang memungkinkan lantikan peguam tidak perlu dilakukan iaitu:-

 1. Anda tahu segala bentuk prosedur undang-undang termasuk seksyen berkaitan yang akan digunakan dalam tuntutan anda;
 2. Anda tahu dengan jelas tuntutan yang perlu anda buat beserta dengan fakta kes dan bahan bukti serta keterangan pada perbicaraan kelak; dan
 3. Anda tahu bagaimana untuk mempastikan perintah Mahkamah yang diperolehi akan berjaya untuk dilaksanakan oleh pihak satu lagi.

Secara umum ia adalah soal, pra bicara, bicara dan selepas bicara.

Jadi jika anda tahu semua ini, berlapang dadalah untuk tidak perlu melantik mana-mana peguam dalam tuntutan anda di mahkamah.

Suka untuk saya kongsi satu analogi:-

Kita mempunyai pelbagai keinginan dalam membeli sebuah kereta. Berdasarkan kehendak, kita ingin memiliki sebuah kereta import berbanding kereta tempatan.

Namun kita memutuskan untuk mahukan kereta import dengan harga tempatan. Kita masih dapat kereta import, namun dengan harga tempatan, ia bukanlah sebuah kereta yang mampu digunakan tanpa sebarang kerosakan dalam tempoh 1 ke 2 tahun.

Lantas akhirnya, setelah baikpulih demi baikpulih yang dilakukan menyamai malah lebih murah harga kereta tempatan yang juga berstatus tempatan, kita menyesali keputusan kita terdahulu.

Lantikan peguam bukan soal caj fee yang dikenakan (sekiranya berkemampuan), ia soal pengetahun tentang undang-undang seseorang peguam tersebut serta peratusan permohonan seseorang akan diluluskan oleh Mahkamah atau sebaliknya.

Jadi, berbaloi ke lantik peguam?
TEPUK DADA,TANYA SELERA.

Posted in Uncategorized

UPDATE UNTUK KEDAI MOTOR

Salam semua readers atau followers blog ni,

Oleh kerana lambakan mesej/ wasap/ komen dan sebagainya dari kalian yang insist nak tahu berkenaan dengan kedai motor dekat Balakong tu (refer to my previous post pasal kedai motor mesra keluarga tu).

Saya tak sempat nak reply mesej kalian. Oleh sebab itu, saya sertakan details kedai dan person in charge di bawah ni since currently saya di Kuantan. So, anything terus contact kedai atau terus ke kedai senang. Tq.

Details kedai ;

http://shop.nadimotor.com — ni website kedai.

Zar Motor Niaga

Alamat Kedai;

ZAR MOTORWORLD,
No 53-1, Jalan Taming Permai 1,
Kawasan Perniagaan Taming Permai 1,
Off Jalan Balakong,
43300 Kajang,
Selangor, Malaysia

Person in charge;

Wan – 019 9838603

 

Terima Kasih.

Posted in kasih sayang, Uncategorized

CINTA HATI TELAH DIAMBIL ALLAH

SAYA , tidak tahu apa itu erti kasih sayang dari seorang Ayah. Sejak usia saya dua tahun, Ayah telah tinggalkan Mak. Sejak itu cinta hati saya hanya Mak. Mak besarkan kami tujuh beradik tanpa bantuan mana mana orang termasuk Ayah. Jatuh bangun semua dia buat sendiri. Dialah ibu, dialah Ayah dan dialah guru terhebat yang pernah kami ada! Untung saya lahir dan membesar dalam keadaan Mak sudah sedikit berduit. Segala kesempitan hidup Mak sebelum ini dengan abang abang dan kakak kakak tidak saya rasa. Namun, Mak masih tekun berniaga menjual nasi lemak – buat arang – jual buah dan segala jenis bentuk yang boleh dijadikan duit Mak buat. Khusyuk saya dengar abang abang dan kakak kakak saya bercerita tentang Mak. Dengan duit itu dia besarkan kami semua sehingga berjaya. Berjaya mencapai apa yang diingini dalam hidup.

Sebab itu pada saya Allah jadikan Mak seorang wanita hebat untuk kami tujuh beradik!

…………………………………………………………………………………………………………………..

2014, usai latihan dalam kamar dari Julai 2013, dia bertegas untuk aku pulang ke Kuantan dan tinggal bersama nya. Aku pada awalnya sedikit membentak dan menolak. Mana mungkin menolak tawaran kerja di Kuala Lumpur dengan gaji yang tinggi dan bekerja di Kuantan dengan gaji entah berapa. Namun Mac 2014, aku tetap meletakkan notis berhenti dan pulang ke Kuantan. Dengan sedikit kekuatan menghantar resume di Kuantan. April 2014, aku dipanggil interview dan akhirnya bekerja di Kuantan dengan gaji RM 1,000.00. Dalam hati ‘apa mahu buat dengan 1k?’

Tabah terus bekerja sehingga November 2014 dan akhirnya bertindak untuk berhenti namun majikan hanya berikan unpaid leave. Dan dari situ aku bawa dia ke KL membantu uruskan kedai abang di Balakong dan dalam masa yang sama aku mendapat tawaran beberapa buah firma di KL. Niat mahu kekal di KL, tapi selepas dia berjaya mendapatkan rumah yang dibeli dengan hasil duitnya sendiri, dia sekali lagi mengajak aku pulang ke Kuantan, tinggal bersamanya. Aku sekali lagi tidak boleh menerima namun lama lama aku turutkan jua.

Mei 2015, pulang ke Kuantan. Hanya aku dan dia tinggal di rumah baru yang dibeli dengan duitnya sendiri. Aku bekerja semula di firma lama. Meneruskan kehidupan seperti biasa walau jauh di hati kecil aku sentiasa berdoa moga ada hikmah atas semuanya kerana aku percaya Dia mengetahui semua yang terbaik.

Aku tinggal dengannya,menjadi imamnya,baca alquran bersama walau bukan selalu,makan sama sama, berjalan sama sama, kancil rosak sama sama, pergi checkup hospital dia sama sama, pagi hantar nursery, balik kerja ambil dari nursery. Lama lama aku gembira. Dengan kehidupan ini walau dengan gaji RM1,150.00. Tidak pernah gaji aku tidak cukup malah sentiasa lebih. Aku masih boleh berikan dia duit. Majikan aku bagus, masa aku, aku uruskan sendiri sebab aku pernah cakap padanya untuk masuk semula ke ofis aku tidak boleh ikut masa ofis kerana ada tanggungjawab perlu aku lunaskan, dia:) dan majikan aku kata ‘okay, ikut awak’ ini rezeki paling tidak diduga. Masa aku dengan dia lebih. Aku boleh keluar masuk ofis ikut suka aku atas tujuan uruskan urusan dia.

Masa jaga dia ada la terkasar bahasa, nakal nakal, termarah tiba tiba, tapi malam malam aku tetap tidur dengan dia, kami tidur di bilik sama. Setiap kali tidur aku peluk dia. Hampir setiap malam aku tengok muka dia, tenang dalam tidurnya. Dia bukan sakit teruk, dia sakit kencing manis dan darah tinggi serta CKD (inipun bukanlah tahap teruk baru stage 3). Jadi ada beberapa perkara perlu dijaga dan diberi perhatian lebih. Dia berani, dia cucuk insulin sendiri, untuk test BSP pun dia cucuk sendiri, aku tukang letak strip untuk tengok paras glukos tu je dan tukang rekod dalam buku. Ada jodoh aku kira mahu ke rumah bertemu keluarga tapi aku halang dulu kerana aku rasa belum masanya. Bolehkah orang terima aku menjaga dia? Itu soalan yang aku akan tanya.

Dia selalu risau kalau kalau aku tak cukup duit dan aku selalu cakap ‘duit adik banyak lah mak,pakai duit adik je dulu’

Semalam aku tak tahu dia akan tiada. Aku melihat sendiri semuanya. Aku peluk di saat akhir dia. Dan aku serahkan pada along untuk Allah kan nya usai along sampai rumah. Aku uruskan untuk panggil ambulans untuk dibawa ke hospital walau hati kecil kata dia mungkin sudah tiada namun masih mahu menindakkan mungkin dia pengsan. Usai ambulans sampai bersama pegawainya buat cpr dan sbg, 20 minit kemudian, pegawai medical panggil aku dan dengan tenang aku cuba mendengar

‘kami dah cuba buat cpr bantuan semua tapi tiada respon dari dia, kami minta maaf’

Dalam kelat aku bersuara ‘tak apa terima kasih jadi apa perlu saya buat ya’

Hakikatnya dalam diri aku rasa hilang. Hilang kawan. Hilang orang yang aku bercerita semua benda walau aku tahu dia ada tak faham pun cerita cerita aku. Hilang segala galanya.

Dia selalu pesan bila dia tiada jangan menangis, mandikan dia semua, adik kan tahu buat tu. Semalam di masjid aku jumpa orang uruskan jenazah aku katakan anak anak nak mandikan boleh? Orang tu cakap boleh boleh. Aku dan kakak kakak mandikan dia. Aku duduk di bahagian kepala. Tenang mukanya. Dalam hati aku cakap ‘adik buat perlahan lahan je ni mak’ . Kami kafankan. Usai kafan, untuk ciuman, aku cium seluruh mukanya, sejuk. Dan aku bisik di telinganya ketika ciuman di belah kanan dan katakan ‘Adik sayangg mak’ walaupun aku tahu dah terlambat untuk itu. Ketika solat jenazah, aku turut serta. Semuanya aku buat tanpa air mata.

Namun, manusia mana tidak menangis bukan?
mohon doakan aku dan seisi keluargaku kuat! Ini dugaan paling hebat untuk aku diketika ini.

Yang masih punya dia,

Hargailah. Jaga elok elok. Jaga baik baik! Ucapkan sayang setiap masa, mohon maaf sentiasa kerana kita tak tahu siapa akan meninggalkan alam dunia terlebih dulu.

Terima kasih Mak untuk 27 tahun yang cukup indah yang pernah adik ada. Terima kasih untuk setiap titis susu, setiap bait doa. Adik harini adalah atas apa mak doa. Adik dah boleh terima cuma biasalah benda benda macam ni kita perlukan masa, kan mak? Mak jugak selalu cakap apa apa kena sabar 😌😌😌

Untuk kalian, terima kasih atas kiriman doa dan semangat!

6908_10203432153324181_4145120260500172291_n
Dating berdua. Mak dijemput oleh Allah dari saya dan keluarga pada 18022016 jam lebih kurang 12.50 pagi. Alfatihah Mak 🙂
Posted in Uncategorized

Sayangnya Suami kepada Isteri

Jam 1:53pagi,

Aku masih teringat kepada Defendan kepada client siang tadi. Spechless.! 
Bagaimana.

Seorang isteri mohon cerai dari suami, suami menurut kerana isteri katakan lepaskan saya nanti kita rujuk semula. Sehingga beberapa bulan si isteri tak ada apa apa respon untuk merujuk kembali malahan berkahwinan dengan lelaki lain Thailand. Suami pula masih belum publish penceraian kepada majikannya;tentera walaupun penceraian telah berlaku dari Mac 2015.. Potongan nafkah isteri tetap suami teruskan sehingga kini. Sayang sungguh sang suami kepada isteri.🙄

Hari ini majlis sulh hadhanah anak mereka difailkan oleh aku terlebih dahulu mewakili Plaintif iaitu bapa. Plaintif nyatakan majikan mahukan perintah dari mahkamah bagi tujuan elaun anak jika tidak duit akan didebit semula kepada majikan bagi potongan elaun anak. Kesian. Sungguh kesian. Bekas isteri kata ‘saya boleh bayar balik separuh pada awak kalau tentera debit balik duit tu. Saya tahu awak tak kaya’

Allahu. Bongkak. Sungguh bongkak kamu sedangkan selama ini Plaintif yang menjaga anak. Tak dinafikan, aku boleh kata kau cantik babe, kau serius cantik, duit banyak yela agent insurans. Kawen pula dengan bos sebagai isteri kedua. Tapi babe, hina nya kau buat dekat bekas laki kau. Babe, dia tunggu kot kau. Nafkah kau dia bagi babe walaupun dah habis eddah dan rupanya kau kawen lain, dia tetap bagi. 

Aku jarang kata orang hina, tapi kau perempuan hina yang pernah aku jumpa. Kau hina babe orang yang pernah jadi suami kau depan orang lain.

🙁🙁🙁. Aku tak pernah emosi soal client, tapi hari ini aku emosi babe. 
Bukan semua fakta kes aku cerita sebab ni public, tapi percayalah aku menangis melihat mereka.

Posted in Uncategorized

ENTAH

Aku tak tahu sama ada keputusan untuk berada di Kuantan, Pahang semula adalah keputusan yang bijak atau tidak. Tapi apa yang pasti aku yakin dengan cadangan dan keputusan mak aku. Cuma

Kadang-kadang ada terbit rasa sesal. Yelah. Kau tolak better offer dekat KL and back to Kuantan just to please everyone arounds you. Kalau ngkorang, apa rasa?

Tolonglah tunjukkan aku jalan yang lurus yang Engkau redhai, Allah.
Aku buntu pulak tiba tiba. Taktau betul atau tak dan sekiranya aku gagal lagi, apa patut aku buat. hmmm.

kbye..

Nota : Binggung dan buntu.